Bærekraftig utvikling – hva er det?

Bærekraftig utvikling handler om å skape en verden som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraftig utvikling illustreres ofte som bestående av tre hoveddimensjoner: den sosiale, den miljømessige, og den økonomiske. For å oppnå bærekraftig utvikling må hensyn til disse tre dimensjonene tas samtidig. FNs bærekraftsmål, med de uttalte målene om «å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030» er et eksempel på samspillet mellom dimensjonene.

Venndiagram som viser hvordan de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling må stå sammen for at utvikling skal være bærekraftig.
Figur hentet fra www.natursekken.no

Sosial bærekraft

Når en vurderer sosiale perspektiver, tar man hensyn til menneskerettigheter, levevilkår, helse, kulturelt mangfold og likestilling mellom kjønnene. Sosial bærekraft handler om å gi mennesker god utdanning, bra arbeidsvilkår og gode helsetilbud. Et viktig punkt her er at alle mennesker må inkluderes og at sårbare grupper må prioriteres. Eksempler på sårbare grupper inkluderer urfolk, etniske og religiøse minoriteter, seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter (LHBT+), mennesker med nedsatt funksjonsevne og flyktninger.


Miljømessig bærekraft

Hensyn til miljøet innebærer å vurdere bruk av naturressurser og landarealer, redusere forurensning av natur, unngå tap av biologisk mangfold, minske klimaendringer og forebygge natur- og miljøkatastrofer. Kort oppsummert handler det rett og slett om å ta vare på naturen på en slik måte at den er en fornybar ressurs for oss mennesker.


Økonomisk bærekraft

De økonomiske aspektene handler om å minske fattigdom, vurdere rettferdig fordeling av ressurser, vurdere nasjonal og global markedsøkonomi og ta hensyn til arbeidsvilkår og inntekter. Økonomisk bærekraft handler også om å sikre folks økonomiske trygghet.


Hvilke(t) hensyn skal veie tyngst?

Det er ulike meninger om hvordan de tre delene av bærekraftig utvikling skal vektes. Mens noen vil vektlegge viktigheten av en god og stabil økonomi for å kunne innføre grønne tiltak, vektlegger andre miljø som grunnleggende utgangspunkt for sosial og økonomisk stabilitet.

Uavhengig av hva som vektlegges vil likevel de økonomiske, sosiale og miljømessige delene av bærekraftig utvikling påvirke hverandre. Eksempler på hvordan de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling kan stå mot hverandre finner du i flere av Spires undervisningsopplegg.


Spire mener

Spire mener at økonomisk bærekraft i hovedsak må fungere som et støttehjul for miljømessig og sosial bærekraft, i stedet for at økonomisk vekst skal være et mål i seg selv. For mer informasjon om hvordan det grønne vekstparadigmet brukes til å svekke sosiale og miljømessige aspekter ved bærekraftig utvikling, sjekk ut Spires kampanje Grønn overvekst og les mer om Spires arbeid her. Våre undervisningsopplegg stiller spørsmål ved hvordan de ulike aspektene vektlegges.