Barn og unges medvirkning i arealplanlegging

Barn og unge blir ikke tilstrekkelig hørt i medvirkningsprosesser og i arealplanlegging. I takt med den økende urbaniseringen utvikles byer raskere nå enn før.

Dette medfører at planprosessene effektiviseres for å møte det økende presset for ny infrastruktur, boliger, næringsvirksomhet og ikke minst offentlige tjenestebygg. For at byene skal være inkluderende og mangfoldige er det viktig at alles stemmer blir sett og hørt. Dessverre er det ikke alltid slik. Markedskreftene er en sentral drivkraft for byutvikling. Dette fører ofte til at enkelte grupper skyves ut og ikke blir representert i planprosessene.

Medvirkningsprossesen må endres for at alle grupper skal inkluderes og engasjeres. Vi ser et behov for at berørte parter skal få reell innvirkningsmulighet i planprosesser. Derfor trenger vi en bredere definisjon av begrepet “medvirkning”. I dag innebærer det kun at berørte parter har forslagsmulighet som ikke krever reell behandling. I Norge er medvirkning i arealplanlegging hjemlet i plan- og bygningsloven. Lovteksten er lite spesifikk og kan tolkes forskjellig. Dette medfører at forslagstillere og utviklere ofte kan dokumentere at de har oppfylt kravet for medvirkning uten at alle grupper har blitt inkludert. Det er viktig at Norge jobber for en mer inkluderende og mangfoldig medvirkningsprosess nasjonalt og internasjonalt.

Informasjon om hvordan man kan påvirke er viktig for å skape engasjement og reell medvirkning.

Unge må bli hørt

Spire mener det er viktig at unge og barn blir informert og veiledet i medvirkningsprosesser. Det er deres framtid som blir avgjort i disse planprosessene, som legger føringer for hvordan byer og distrikter skal utvikles. Da er det særdeles viktig å tenne et engasjement hos framtidens beslutningstakere. Som en del av dette arbeidet har vi utviklet undervisningsopplegg hvor unge lærer om hvordan de kan være med på å forme nærmiljøet sitt. Dette er i tråd med de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap i LK20. Vårt undervisningsopplegg Prosjekt Nærmiljø gir elever konkrete verktøy til å påvirke planprosesser og til å forme sitt nærmiljø på en bærekraftig måte.