Utdanning for bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling i skolen

Fagfornyelsen, som ble iverksatt skolestart 2020, slår fast at skolen skal legge til rette for læring innenfor tre tverrfaglige temaer. Bærekraftig utvikling er ett av disse. I tillegg er også utdanning for bærekraftig utvikling sentralt i FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for blant annet å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål nr. 4, om god utdanning, sier at man må sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling. Dette skal gjøres blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling (UBU).

Bærekraftig utvikling handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Realisering av en bærekraftig utvikling krever aktiv deltakelse fra samfunnsborgere med handlingskompetanse. For å oppnå dette, er det helt nødvendig at utdanning for bærekraftig utvikling sammen med demokrati og medborgerskap spiller en sentral rolle i utdanningssystemet.


Handlingskompetanse er nøkkelen til bærekraftig utvikling

I Stortingsmeldingen “Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet”, som kom i 2016, legges det vekt på at elever trenger handlingskompetanse for bærekraftig utvikling. Handlingskompetanse forutsetter kunnskap om klima, ressurser og demokrati. Det krever også ferdigheter som empati, problemløsning, og systemforståelse. I tillegg til holdninger som håp og visjoner for framtiden.

Den naturlige skolesekken legger vekt på at handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling ikke er noe som «overføres fra lærer til elev, men noe som kan utvikles gjennom variert, flerfaglig og variert undervisning.» De anbefaler også bruk av ekstern kompetanse og andre læringsarenaer slik som nærmiljøet og lokalsamfunnet.

I UBU er fagkunnskap, holdninger og ferdigheter sentralt for å skape handlingskompetanse hos elevene. Handling kan også bidra til holdninger, ferdigheter og søken etter fagkunnskap. Et eksempel på dette er klimastreikene som har blitt arrangert verden over i 2019. Elever som har deltatt på klimastreikene har blitt utfordret på hvorfor de deltar. Dette kan føre til at de oppdaterer seg på kunnskap om klima, får et mer bevisst forhold til holdningene sine og utvikler ferdigheter innen blant annet demokrati og medborgerskap.

I UBU er kompetanser som kunnskap, ferdigheter og holdninger viktige for at elevene oppnår handlingskompetanse. Handling kan også styrke de andre ferdighetene.


Hvorfor er aktører utenfor skolen viktig for handlingskompetanse?

En viktig faktor i undervisning for bærekraftig utvikling er økt samarbeid mellom ulike aktører.

Bildet viser forsiden til læreplanverket KL20 for grunnskolen, hvor utdanning for bærekraftig utvikling er en viktig del.

Frivillige organisasjoner har kompetanse som skoler kan dra nytte av. Spire har for eksempel erfaring med å engasjere ungdom for klima og utviklingsarbeid. Viktigheten av samarbeid gjenspeiles i regjeringens strategi “Kunnskap for en felles framtid” (2012-2015). Et viktig mål i strategien er å “stimulere til å utvikle nettverk og samarbeidsrelasjoner mellom barnehager, skoler, aktuelle etater, frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå”. Den naturlige skolesekken (DNS) oppfordrer også til dette. Spire er en av de eksterne aktørene tilknyttet DNS.

I undervisning for bærekraftig utvikling er det ifølge Den naturlige skolesekken viktig at “undervisningen knyttes til reelle problemstillinger, settes i kontekst, [er] lokalt relevant og gi[r] barn og unge mulighet til å delta i konkret arbeid for bærekraftige løsninger.” Det legges også vekt på at elever må oppnå kunnskap, ferdigheter og holdninger for å “vekke deres tro på at solidarisk handling og felles innsats kan løse de store globale problemene”.


Spire som ekstern aktør i skolen – for å skape handlingskompetanse hos elevene

Spire ønsker å bidra til at elever får engasjement for globale spørsmål samtidig som de utvikler nødvendig og langsiktig kompetanse for å delta i samfunnsendring. Vi vil utvikle kompetente, engasjerte og samfunnsbevisste medborgere og beslutningstakere. Spire har førstehåndserfaring fra å jobbe med samfunnsendring, både på individnivå, lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi kan inspirere elevene til håp om at endring er mulig og hjelpe til å sette fagkunnskapen de får fra skolen inn i en større kontekst. Slik kan elevene se at det er mulig å påvirke og skape endring på flere ulike nivåer. Gjennom dette engasjementet ønsker vi å bidra til positive, bærekraftige samfunnsendringer.

Spires arbeid er drevet av frivillig innsats fra Spires aktive medlemmer. Et stort antall av våre frivillige er nåværende eller tidligere studenter som er kjent med fagområder som er relevant for vårt arbeid. Spire har også siden oppstarten hatt tett kontakt med relevante fagmiljøer og universiteter som holder oss oppdatert på den nyeste kunnskap. I tillegg er det viktig for oss at vi har et godt fagfundament i utviklingen av vårt informasjonsarbeid. Derfor pleier vi å hente inn egen informasjon gjennom feltarbeid eller andre undersøkelser. I tillegg undersøker vi eksisterende kunnskap innenfor feltet. Dette gir oss førstehåndserfaring som vi kan formidle på en engasjerende måte. Faglig etterrettelighet er et viktig prinsipp i organisasjonen. Gjennom vår deltakelse på internasjonale konferanser, utvekslinger og annet faglig relevant arbeid har vi opparbeidet oss god kunnskap og et troverdighetsgrunnlag når vi snakker om våre temaer. Vi har derfor utviklet relevante undervisningsopplegg i tillegg til at vi drar på skolebesøk.

Les mer om Spires syn på utdanning for bærekraftig utvikling her.