Elevsider: Klimatoppmøtet

Hva er klimatoppmøtet, også kjent som COP? I anledning klimatoppmøtet har Spire laget et undervisningsopplegg hvor dere kan bli bedre kjent med klimaforhandlingene.

Relevante kompetansemål

Dette opplegget er særlig relevant for de tverfaglige temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

Samfunnskunnskap

  • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdia

Naturfag etter Vg1 studieforberedende program

  • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold

Geografi etter Vg1 studieforberedende program

  • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
  • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt

Hva er klimatoppmøtet?

Klimatoppmøtet, kjent som COP (Conference of the parties), er et årlig toppmøte hvor ledere fra FNs medlemsland, forskere og representanter fra sivilsamfunnet samles for å forhandle klimapolitikk.

Klimaforhandlingene er en måte verden går sammen på for å prøve å begrense skadene av klimakrisa, og redusere framtidige utslipp. Medlemslandene i FN, eller «partene», møtes til årlige partskonferanser og mellommøter for å forhandle om videre forpliktelser og klimaavtaler. I 2015 samlet verdens ledere seg i Paris, hvor de ble enige om en ny klimaavtale: Parisavtalen har lagt flere føringer for internasjonal klimapolitikk siden 2016, men ligger verden an til å nå målene?


COP, kort oppsummert

I videoen under forklarer Elise Åsnes, leder i Spire, hva klimaforhandlingene (COP) er og hvordan de ble til. Hun forteller også om konsensusordningen og hvordan den påvirker resultatene av forhandlingene.


I videoen under forteller Cari Anna King, tidligere nestleder i Spire, om sivilsamfunnets rolle på COP og hvor viktig det er at barn og unge er med på å påvirke beslutningene under forhandlingene.


Klimaforhandlingsquiz

Bruk informasjon fra videoene over, Spires egne nettsider om klimaforhandlingene og Miljødirektoratet sine sider til å finne svaret på spørsmålene under.

Results

#1. Hva står COP for?

#2. Hva er COP sin funksjon? (Flere riktige svar)

Select all that apply:

#3. Hvem kan delta på COP?

Select all that apply:

#4. Hvem har "stemmerett" på COP?

#5. Norges klimamål: Hvor mye CO2 har Norge lovet å kutte innen 2030?

#6. Hvorfor er det viktig at barn og ungdom sine interesser blir representert under klimaforhandlingene?

Select all that apply:

#7. Målet for Parisavtalen er at verdens land skal begrense global oppvarming til...

Finish

Oppgave: Krav til klimaforhandlingene

  1. Les gjennom Spires krav under. Søk gjerne opp begreper og informasjon som du ikke er kjent med fra før.
  2. Tenk gjennom og reflekter rundt om du er enig med kravene til Spire, og i hvilken rekkefølge du ville rangert kravene (fra mest til minst viktig).

Spires krav til klimaforhandlingene

1) Norge må ha en samstemt tilnærming til klimakrisa.

2) Norge skal være et fossilfritt samfunn, som ivaretar sosial og miljømessig bærekraft, innen 2050. Innen 2030 må vi ha kuttet minst 55 % av nasjonale klimagassutslipp.

3) Norge må alltid vurdere hvordan både nasjonale og internasjonale klimatiltak kan påvirke ulike grupper mennesker, både etter kjønn, sosioøkonomisk status, etnisitet og seksuell legning.

4) Norge skal bidra med minst 65 milliarder til klimafinansiering hvert år, i tråd med ‘Norway’s fair share’. Norge må også bidra med finansiering til tap og skade. Midlene må komme i tillegg til allerede eksisterende bistand.

5) Norge må bidra til at tilpasnings- og skadebegrensningsplaner utvikles gjennom fullt deltakende og gjennomsiktige prosesser.

6) Norge må sørge for at lokal forankring, likestilling og styrking av ungdom og kvinners stilling er ledende prinsipper i alle tiltak for klimatilpasning.

7) Norge må fremme en politikk for bærekraftige og rettferdige matsystemer som reduserer risiko for sult i møte med klimakrisa, og som reduserer klimagassutslippene.

8) Norge bør forplikte seg til å ikke lete etter ny olje og gass.


Diskuter med medelevene dine

  1. Hvilke krav mener dere er de viktigste? Har dere andre krav dere mener er viktige?
  2. Er dere enig med Spires krav? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hva mener du Spire bør prioritere på COP?

Send inn det du mener bør være Spires viktigste krav på klimaforhandlingene! Kanskje ditt bidrag blir vårt hovedkrav under neste COP?