Samiske rettigheter og bærekraftig utvikling

2-3 skoletimer
FN framhever viktigheten av å prioritere de mest sårbare gruppene i arbeidet for å nå bærekraftsmålene. En av disse gruppene er urfolk. I Norge har det for eksempel vært flere konflikter mellom den samiske delen av befolkninga og staten knyttet til ressursbruk og bruk av natur. I dag er det flere saker der samiske rettigheter og bærekraftig utvikling settes opp mot hverandre. Dette opplegget lar elevene utforske og reflektere rundt argumenter som brukes av ulike aktører.

I den overordna delen av læreplanen står det at “den samiske kulturarven er del av kulturarven i Norge”. I flere av undervisningsfagene er det kompetansemål som spesifikt fokuserer på urfolks, og da særlig samiske perspektiver. Eksempler på dette er kompetansemål som nevner samers rettigheter, samisk språk, kultur og historie samt ressursbruk i Sápmi/Sábme/Saepmie. 

I dette undervisningsopplegget kan dere velge mellom å fokusere på Repparfjord eller Fosen. Et kjennetegn fra både Repparfjord- og Fosen-casene er at bærekraft og bærekraftig utvikling brukes som argument av alle partene i konfliktene. Dette opplegget gir muligheter til å kritisk analysere argumentene som brukes på begge sider av konflikten, samtidig som den vektlegger perspektivene som ofte ignoreres i samfunnsdebatten og i beslutningstaking.  Elevene skal gjøre dette ved å bruke de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling for å analysere argumentene som brukes og hva som vektlegges.

Ofte vektlegges de økonomiske og miljømessige argumentene framfor argumenter som vektlegger sosial bærekraft. Et eksempel på dette er det tidligere sametingspresident Aili Keskitalo kaller for “grønn kolonialisme”, hvor utbygging av blant annet vindkraft og gruvedrift i Sápmi rettferdiggjøres ved at det bidrar til det “grønne skiftet”. Dette, ifølge Keskitalo, fører seg inn i en lang historie med arealinngrep i samisk kulturområde med påfølgende konsekvenser for reindrifta og for samisk kulturutøvelse.

Slike perspektiver belyses i oppleggene, sammen med korte filmklipp og kortdokumentarer som gir innsikt i hvilke konsekvenser utbygginga vil ha eller har hatt for reindriftssamene i både Fosen- og Repparfjord-sakene.

Elevene bør ha kjennskap til de tre aspektene ved bærekraftig utvikling og til FNs bærekraftsmål før de gjennomfører denne aktiviteten.

Kommentarer til undervisningsopplegget

Åsne Andersen
28. September 2021
Jeg brukte opplegget i samfunnsgeografi på vg3, de skulle jobbe med kompetansemålet "analysere samfunnsgeografiske forhold i urfolks bosettingsområder og reflektere over problemstillinger knyttet til ressursforvaltning i disse områdene". Vi fokuserte på Repparfjorden. Opplegget passet veldig godt til dette, det var spesielt lærerikt å finne argumenter for og mot utbygging på alle dimensjonene i bærekraftbegrepet, noe som på en god måte fikk fram spenningen mellom de som er for og mot utbygging, og ikke minst det at "bærekraft" kan brukes som argument på begge sider av saken. Jeg brukte en ekstra artikkel i oppgave 2 hvis noen ønsket mer dybde: https://www.morgenbladet.no/ideer/essay/2021/01/15/vi-kaller-det-for-gronn-kolonisering/ ...men det var ingen som brukte den, kanskje i en annen klasse :) I tillegg opplevde jeg at det var nødvendig å snakke om temaet før vi startet filmen ettersom elevene hadde lite kunnskap om filmen fra før. Det er ikke nødvendigvis så lett å plukke opp hvem som er de ulike aktørene/interessentene gjennom å se på filmen, selv om filmen er fin å bruke og viser spesielt den rollen aktivistene spiller. Så det er kanskje lurt å legge til en liten sekvens i starten om hvor Repparfjorden er, hva som er saken og hvem som er de viktigste aktørene. Her er jo en idé å legge til noen ekstra ressurser i lærerveiledningen som lærere kan lese seg opp på for å forberede seg. Tusen takk for et strålende undervisningsopplegg!
Aggie Handberg
20. October 2021
Tusen takk for veldig konstruktiv tilbakemelding! Det skal vi ta med oss videre:)

Del dine erfaringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *